ผวจ.สระแก้ว แถลงข่าวการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาด จ.สระแก้ว
งานกาชาด จ.สระแก้ว