ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานยุวกาชาด”

พิธีมอบเข็มเครื่องหมายประสิทธิภาพ แก่อาสากาชาดฯ

พิธีมอบเข็มเครื่องหมายประสิทธิภาพ แก่อาสากาชาดฯ

นายเตช บุนนาค เป็นประธานมอบเข็มเครื่องหมายประสิทธิภาพแก่อาสากาชาดและเข็มอาสากาชาดพื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะผู้อุทิศตนทำงานตามบทบาทขออาสาสมัครสภากาชาดไทย ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

พิธีมอบเข็มเครื่องหมายประสิทธิภาพแก่อาสากาชาดฯ

พิธีมอบเข็มเครื่องหมายประสิทธิภาพแก่อาสากาชาดฯ

นายเตช บุนนาค เป็นประธานมอบเข็มเครื่องหมายประสิทธิภาพแก่อาสากาชาดและเข็มอาสากาชาดพื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะผู้อุทิศตนทำงานตามบทบาทขออาสาสมัครสภากาชาดไทย ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

บทความเรื่อง : Global Nutrition Report 2021

บทความเรื่อง : Global Nutrition Report 2021

คอลัมน์ พินิจ-พิจารณ์ บทความเรื่อง : Global Nutrition Report 2021

บทความเรื่อง “จะประสบผลสำเร็จในชีวิตได้ต้องมี Growth mindset”

บทความเรื่อง “จะประสบผลสำเร็จในชีวิตได้ต้องมี Growth mindset”

คอลัมน์ พินิจ – พิจารณ์ บทความเรื่อง “จะประสบผลสำเร็จในชีวิตได้ต้องมี Growth mindset”  

พระกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์ฯ

พระกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์ฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์บรรเทาทุกข์ชาวประชาราษฎร์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสนับสนุนแลเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชน และชุมชน ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัย และภัยพิบัติที่รุนแรง

บทความเรื่อง : สภาพทั่วไป และการปฏิบัติงานของ รพ.สต.ปากกราน

บทความเรื่อง : สภาพทั่วไป และการปฏิบัติงานของ รพ.สต.ปากกราน

คอลัมน์ พินิจ-พิจารณ์ บทความเรื่อง : สภาพทั่วไป และการปฏิบัติงานของ รพ.สต.ปากกราน

บทความเรื่อง : ความปลอดภัยบนถนน (Road Safety)

บทความเรื่อง : ความปลอดภัยบนถนน (Road Safety)

คอลัมน์ พินิจ-พิจารณ์ บทความเรื่อง : ความปลอดภัยบนถนน (Road Safety)

บทความเรื่อง : รพ.สต.ปากกราน จ.อยุธยา

บทความเรื่อง : รพ.สต.ปากกราน จ.อยุธยา

คอลัมน์ พินิจ-พิจารณ์ บทความเรื่อง : รพ.สต.ปากกราน จ.อยุธยา

กิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 5

กิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 5

สภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายความปลอดภัย ร่วมจัดกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 5

บทความเรื่อง “โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา”

บทความเรื่อง “โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา”

คอลัมน์ พินิจ-พิจารณ์ บทความเรื่อง “โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา”

Go Top