ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศจีน
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศจีน

C-200207020000