ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบหน้ากาก KN95 จาก บริษัท กัลฟ์เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ เพื่อใช้ป้องกันเชื้อโควิด-19
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบหน้ากาก KN95

(15.2)C-200514004112
(15.3)C-200514008080
(15.4)C-200514762004