ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค แถลงข่าวงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารี ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
แถลงข่าวงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก 2562

C-191113008038
C-191113021029