BIZ เตรียมส่งมอบโครงการศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โครงการศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

(7.2)C-200902013035
(7.4)C-200902016014