สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี 2562
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี 2562

(4.2)C-200902004042
(4.3)C-200902005097