ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดบริการด้านเอชไอวี แก่กลุ่มประชากรหลักในคลินิกเอกชน
ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดบริการด้านเอชไอวี

C-191218004073