ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ร่วมเปิดงานเสวนา “Communities Make the Difference” เพื่อยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติ ในการให้บริการด้านเอชไอวีต่อชุมชนหญิงข้ามเพศ

C-191125004069
C-191125009171