ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จ.นครพนม ประจำปี 2562
งานกาชาด จ.นครพนม

C-191013012051
C-191014005028
C-191015008011