สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ จ้อย จิติเดชารักษ์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตฯ
ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตฯ

(26.2)C-200727021049