นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากรายได้หักค่าใช้จ่ายจัดงาน 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019
12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019

(17.2ปC-200729012042
(17.3)C-200728040048