คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE-ISOLATION GOWN จากคุณนุชนาฏ อุตมาภินันท์ เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ (*)
รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE-ISOLATION GOWN

C-200511005053