สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชานุญาต จัดตั้งครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกประชาชนจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ครัวพระราชทาน จ.สระแก้ว

(2.2)C-200528005001 (1)