สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกประชาชนจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ครัวพระราชทาน สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ

(2.2)C-200525005086
Share