นายพินิจ สุวรรณะบุณย์ ศิลปินแห่งชาติ เสียชีวิตด้วยโรคชรา ที่ รพ.จุฬาฯ
ศิลปินแห่งชาติ เสียชีวิต ที่ รพ.จุฬาฯ

C-190531009158