จ.สุพรรณบุรี แถลงข่าวการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563 โดยมีการออกร้านธารากาชาดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด
งานอนุสรณ์ดอยเจดีย์ ประจำปี 2563

C-200111020072
C-200113012034