นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ
นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมมอบทุนสนับสนุนการศึกษา