เชิญชวนผู้สูงวัยทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2563

การประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2563
C-191113014052