เหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ในโครงการเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างบ้านผู้ยากไร้ที่อ.ป่าโมก
เหล่ากาชาด จ.อ่างทอง เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้