นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

Share