นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพประชาชน อ.หนองหญ้าปล้อง
นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพ