พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพราษฎร

Share