นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลพลับพลานารายณ์
เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี