รองนายกกิ่งกาชาด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด มอบสิ่งของแก่บริจาคโลหิตที่เหล่ากาชาดจังหวัด
รองนายกกิ่งกาชาด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด มอบสิ่งของแก่บริจาคโลหิต ที่เหล่ากาชาดจังหวัด