เหล่ากาชาด จ.อ่างทอง จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน
เหล่ากาชาด จ.อ่างทอง จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน