เหล่ากาชาด จ.แพร่ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
เหล่ากาชาด จ.แพร่ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้