นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผอ.ศูนย์อวัยวะฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการประสานงานการบริจาคอวัยวะ”
การพัฒนาทักษะการประสานงานการบริจาคอวัยวะ