พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จไปทรงเป็นประธาน “งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 79 ปี” *
งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน อาสากาชาด ครบ 79 ปี