นพ.อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ และคณะพยาบาลจากศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ รพ.จุฬาฯ มาร่วมให้ความรู้ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ ในกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม

5
Share