สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

1พระเทพ ดลน
Share