สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

1จัดหารายได้ พระเทพ
Share