ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช เยี่ยมชมหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ณ จังหวัดกระบี่ โดยมีนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดมาร่วมเยี่ยมชม

8
Share