สถานเสาวภา เปิดรับอาสาสมัครทดสอบวัคซีนสูตรปรับปรุงใหม่รับเชื้อกลายพันธุ์วัคซีนใบยาซาร์สโควีทูแวกซ์ 2 ณ สถานเสาวภา

4