มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมจัดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือด้านสายตาในพื้นที่ทุรกันดาร

6