เลขานุการนายก อบจ.แพร่ ร่วมอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนจากสภากาชาดไทย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

4
Share