สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รศ.พัชรี
สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นำผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิตฯ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

News Clipping 28 มกราคม 2565
Share