รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ และ ศ.นพ.ดร.ประวิตร อัศวานนท์ รับมอบมอบเงินบริจาคจาก นายวิทยา นาควัชระ และ ผศ.ดร.วรประภา นาค-วัชระ เพื่อหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ฝ่ายศัลยศาสตร์ และเพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร รพ.จุฬาฯ

2
Share