ศ.กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา สอนทำน้ำยา อีเอ็ม ส่งเสริม สร้างรายได้ให้ประชาชน
เศรษฐกิจพอเพียง

Share