นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม กล่าวถึงโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนจุฬาคอฟ 19 ชนิด เอ็มอาร์เอ็นเอ และวัคซีนใบยาสูบ

9