คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี ในโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ” ก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วนและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

1