ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาคจาก คุณลีลา กุลวานิชย์ เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

11