“เอสซีจี-รพ.จุฬาฯ” ออกแบบอาคาสิรินธร ต้นแบบรองรับทางการแพทย์ในภาวะวิกฤต
“เอสซีจี-รพ.จุฬาฯ” ออกแบบอาคาสิรินธร ต้นแบบรองรับ ทางการแพทย์ในภาวะวิกฤต