ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จากคุณกมลนัย ชัยเฉนียน เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

12