รัฐบาลได้อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 946 ล้านบาท ให้แก่สภากาชาดไทย สำหรับใช้ในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด “โมเดอร์นา” ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1 ล้านโดส โดยไม่คิดมูลค่า
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด “โมเดอร์นา”

C-210917017028