คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 946 ล้านบาท ให้แก่ สภากาชาดไทย สำหรับใช้ในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1 ล้านโดส
สภากาชาดไทย โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

Share