นพ.เพชร อลิสานันท์ รับมอบเงินบริจาคจาก คุณสุภา อภิชาตบุตร เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

6
Share