นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามและจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์รองรับผู้ป่วยโควิด-19

10
Share