ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จาก บจก.เซฟรอน ประเทศไทย สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้ประชาชน
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้ประชาชน