ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน จากสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ